زنجان

  • کاردانی گرافیک و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی 
  • عضو هیئت مدیره خانه هنرمندان استان زنجان
  • مدیر عامل سابق خانه هنرمندان استان زنجان به مدت یکسال
  • عضو اصلی هیئت مدیره خانه مطبوعات استان زنجان