تهران

  •  مسئولیت بخش عکس فرهنگستان هنر از آغاز تاکنون
  • مولف وعضویت درکمیسیون تخصصی سازمان برنامه ریزی وپژوهش و تالیف کتب درسی با عنوان کارشناس رشته تحصیلی درس عکاسی از سال 91 تا کنون

دبیر جشنواره عکس خبری مطبوعاتی ایران در سه سال اخیر

  • مدرس اخلاق حرفه ای و عکاسی روائی و مستند در دانشکده خبر وکانون خبر ورسانه دانشگاه علامه